SPLOŠNI POGOJI O IZVAJANJU STORITEV IZOBRAŽEVANJA JEZIKOVNEGA CENTRA DUDE, d.o.o.

I. UVOD

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti izvajalca storitev DUDE, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec) in naročnika storitev (v nadaljevanju: naročnik/tečajnik) ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja.  Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe, ponudbe oziroma prijave.

Izvajalec se s temi splošnimi pogoji poslovanja obvezuje, da bo za tečajnika v skladu s predračunom, ki je sestavni del ponudbe oziroma prijave (v nadaljevanju: predračun), izvedel v predračunu opredeljeno storitev (v nadaljevanju: storitev),  naročnik/tečajnik pa s splošnimi pogoji poslovanja pri izvajalcu naroča izvedbo storitve ter se zavezuje izvajalcu za to plačati dogovorjeni znesek v dogovorjenem roku. Izvajalec in naročnik/tečajnik v predračunu določita vrsto storitve ter se dogovorita za ceno storitve in plačilne pogoje.

II. SVETOVALNI POGOVOR  IN  UVRSTITVENI  TEST

Vsi novi naročniki/tečajniki opravijo ob vpisu v nadaljevalni tečaj uvrstitveni test.

III. NEZADOSTNA  ZASEDENOST  SKUPINE

Če je v skupino prijavljeno manjše število udeležencev, kot je predvideno v ponudbi, lahko izvajalec po svoji izbiri program izvede v sorazmerno manjšem številu ur,  zviša šolnino ali ne izvede tečaja.  Šolnina tečaja se lahko zviša ali se zmanjša število ur le v dogovoru z udeleženci tečaja. V kolikor se v skupinah splošnih tečajev z manj kot 6 tečajniki število tečajnikov poveča v času, ko tečaj že poteka, se sorazmerno poveča število ur, ki pa ne sme presegati za ustrezni program določenega števila ur v semestru. Popusti se v takih primerih ne upoštevajo.

IV. LOKACIJA POUČEVANJA

Jezikovni tečaji se izvajajo na lokaciji izvajalca, tj. Breznikova ulica 15, Domžale, ali na drugi lokaciji po dogovoru z naročnikom.

V primeru višjih sil, ko je izvajalcu onemogočeno izvajanje tečajev na njegovi lokaciji, ima izvajalec pravico prenesti izvedbo tečajev na elektronske medije. To pa ne velja za predšolske skupine! Te se prekinejo in nadaljujejo po preklicu omejitev. Šolnina v tem primeru ostane nespremenjena.

V. ODPOVED TEČAJA

Izvajalec ima pravico do odpovedi posameznih ur tečaja v času, ko tečaj že poteka ali odpovedi celega tečaja iz vzrokov, ki jih ne more nadzorovati in niso odvisni od izvajalca (npr. zmanjšanje števila tečajnikov ali premajhno število udeležencev tečaja). Naročnik/tečajnik ima v primeru odpovedi tečaja s strani izvajalca pravico do vračila že plačane šolnine brez zamudnih obresti.

VI. ODPOVED NAROČNIKA/TEČAJNIKA

Naročnik/tečajnik lahko odpove tečaj, ki ga obiskuje, le pisno in le zaradi bolezni nad 30 dni, kar izkaže z zdravniškim potrdilom.  V tem primeru je naročnik/tečajnik dolžan izvajalcu poravnati šolnino do konca tekočega meseca. V nasprotnem primeru je naročnik/tečajnik kljub prenehanju obiskovanja tečaja dolžan poravnati celotno šolnino do zaključka tečaja. Ostali razlogi, kot so na primer pomanjkanje časa, dopust, nepričakovane obveznosti in podobno, se ne štejejo za opravičljive in naročnik/tečajnik iz teh razlogov nima pravice odpovedi tečaja.

Plačanega tečaja v skupini naročnik/tečajnik ne more prenesti na naslednji semester ali na drugo osebo.

VII. ODPOVED NAROČNIKA/TEČAJNIKA PRI INDIVIDUALNEM POUKU

Če se naročnik/tečajnik dogovorjenega termina individualnega pouka ne more udeležiti, to sporoči izvajalcu vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom oziroma najkasneje do 11.00, če naj bi tečaj potekal isti dan v popoldanskem ali večernem času.

Če naročnik/tečajnik izvajalca o svoji odsotnosti ne obvesti pravočasno, se šteje, da je bil pouk izveden.

VIII. ODPOVED IZVAJALCA

Izvajalec ima pravico, da enostransko odstopi od te pogodbe v primeru, ko naročnik/tečajnik z neprimernim vedenjem in nedisciplino moti proces izvajanja storitev. V tem primeru je naročnik/tečajnik, kljub temu da ne nadaljuje s tečajem,  dolžan v celoti poravnati šolnino in literaturo.

IX. PLAČILNI POGOJI

  • Plačilni pogoji za fizične osebe

Naročnik/tečajnik se obvezuje, da bo izvajalcu za storitev plačal znesek v višini in roku, kot je dogovorjeno v predračunu. V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen do zakonitih zamudnih obresti. Cene splošnih tečajev veljajo za 6 do 12 tečajnikov v skupini, cene konverzacijskih tečajev pa za 4 do 6 tečajnikov v skupini. Plačilo tečajev je možno v enem, dveh ali treh obrokih. Pri plačilu v dveh obrokih se prišteje 3.5 %, pri treh obrokih pa 7 % dodatka.

Rok plačila se določi ob izdaji predračuna.  Pri plačilu v enem obroku je ta 8 dni, v dveh obrokih: 8 dni za prvi obrok ter en mesec in 8 dni za drugi obrok, v treh obrokih: 8 dni za prvi obrok, en mesec in 8 dni za drugi obrok ter dva meseca in 8 dni za tretji obrok.
Pri plačilu se upošteva 5% popust za plačilo tečajnikom, ki so že obiskovali tečaje v Dudah (izvzeti so konverzacijski tečaji ter individualno poučevanje),  če se vpiše v tečaje več članov iste družine (velja za vse člane), pri vpisu iste osebe v dva tečaja v istem semestru (velja za oba tečaja). Za popust se je potrebno dogovoriti ob vpisu, pred izdajo predračuna, kasnejših sprememb ne upoštevamo. Popusti se med seboj ne seštevajo. Če je v skupinah splošnih tečajev za odrasle, srednješolce in otroke manj kot 6 tečajnikov, se popust ne upošteva. Če ni drugače dogovorjeno, v ceno tečaja niso všteti stroški gradiva in literature. Vse naknadne oziroma dodatne storitve, ki niso zajete v storitvi, dogovorjeni s predračunom, se naročniku/tečajniku zaračunajo dodatno po vsakokrat veljavnem ceniku izvajalca.

  • Plačilni pogoji za pravne osebe

Pravne osebe poravnajo šolnino v enem obroku oziroma po dogovoru.

Če je plačnik podjetje, izvajalcu pošlje naročilnico za tečaj, literaturo in material ter podatke o podjetju in kontaktni osebi, ki je odgovorna za plačilo.  Plačilni rok za podjetja je 8 dni od izdaje predračuna. Za popuste veljajo isti pogoji kot pri fizičnih osebah, razen če je dogovorjeno drugače.

V primeru zamude s plačilom tako fizičnih oseb kot podjetij je izvajalec upravičen do zakonitih zamudnih obresti.

X. OBVEZNOSTI NAROČNIKA/TEČAJNIKA

Naročnik/tečajnik se obvezuje: poravnati stroške tečaja po pogojih v ceniku oziroma ponudbi; poravnati stroške gradiva in literature; v primeru odpovedi ali prekinitve tečaja zaradi bolezni nad 30 dni o tem pisno z zdravniškim potrdilom obvestiti izvajalca in poravnati šolnino do konca tekočega meseca; biti prisoten in aktivno sodelovati pri pouku; obvestiti izvajalca  o svojih opažanjih, dogodkih in situacijah, ki bi nastale med izvajanjem storitve, ki niso v skladu z njegovimi pričakovanji.

XI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec se zavezuje, da bo predavanje potekalo redno, v dogovorjenih terminih in strokovno.

V primeru upravičene odsotnosti predavatelja bo izvajalec našel ustrezno nadomestitev ali obvestil naročnika z SMS sporočilom ali telefonskim klicem, da predavanje odpade. Izvajalec se obvezuje, da bo za odpadle ure zagotovil nadomestni termin. V nasprotnem primeru je naročnik/tečajnik upravičen do sorazmernega vračila že plačane šolnine. Izvajalec se obveže, da bo v čim krajšem možnem času našel rešitev za morebitne reklamacije naročnika/tečajnika.

XII. POTRDILO O OPRAVLJENEM TEČAJU

Potrdilo o opravljenem tečaju prejme naročnik/tečajnik, ki: se udeleži najmanj 80% ur programa; se udeleži preverjanja znanja na sredini in na koncu semestra ter doseže povprečje obeh testov 60% ali več; ima poravnane vse obveznosti. Preverjanje znanja predšolskih in šolskih otrok do vključno 2. razreda se opravi ustno in se jim izda ustrezno potrdilo.

XIII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Izvajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene izvajanja pogodbe ter za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in druge potrebne komunikacije.

XIV. KONČNE DOLOČBE

Naročnik/tečajnik izjavlja, da je prejel splošne pogoje poslovanja, ki so sestavni del te pogodbe, in je seznanjen z njihovo vsebino. V primeru, da naročnik/tečajnik ne posluje v skladu z navodili in splošnimi pogoji poslovanja, je dolžan poravnati morebitno nastalo škodo, ki je posledica neupoštevanja navodil in splošnih pogojev poslovanja. Za vse medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med pogodbenima strankama, ki niso dogovorjene s pogodbo ali splošnimi pogoji poslovanja, velja slovensko pravo.

Izvajalec in naročnik/tečajnik soglašata, da bosta vse morebitne spore reševala sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, je za spore pristojno sodišče v Domžalah. Ta  pogodba se sklepa za čas, ki je opredeljen v predračunu.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta pooblaščena oseba družbe Dude, d.o.o. in naročnik/tečajnik. Spremembe te pogodbe so veljavne samo, če so sestavljene v obliki pisnega aneksa, podpisane od obeh strank ter če se naročnik/tečajnik in izvajalec v posamičnih primerih dogovorita drugače.

Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod naročnik/tečajnik, en izvod pa izvajalec.

Splošne in plačilne pogoje si lahko ogledate tukaj.